Hiệu quả bước đầu trong sản xuất rau an toàn trái vụ