Kỳ 2: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái