Yên Bái: Người dân đang dùng nước máy sạch và an toàn