Yên Bái chú trọng giáo dục văn hóa giao thông học đường