Yên Bái: Phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông