Yên Bái chủ động, tự tin mua sắm thuốc, vật tư y tế