Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022