Bác Hồ - nguồn cảm hứng bất tận với các nhà văn Yên Bái