Hội thảo “Yên Bái – 30 năm một chặng đường phát triển” sẽ được tổ chức vào ngày 24/9