Công nghiệp Yên Bái - Động lực thúc đẩy tăng trưởng