Yên Bái: Thương mại, dịch vụ tạo động lực phát triển kinh tế