Yên Bái xây dựng trường chuẩn quốc gia: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện