Tỉnh đoàn Yên Bái tặng gần 650 suất quà và 500 đầu sách cho học sinh Trạm Tấu