Hội thảo đối thoại những chính sách bảo tồn, phát triển cây thuốc nam và vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng