Yên Bái: Tiếp nhận 350 đơn vị máu trong chương trình “Hành trình đỏ”