Văn phòng Tỉnh ủy trao hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo xã Tân Nguyên