Bảo tàng Yên Bái tiếp nhận 96 hiện vật về cách mạng và giai đoạn bao cấp