Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Hội Nông dân thành phố Hà Nội ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022 - 2023