Tuyên truyền an toàn giao thông trong Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái