Yên Bái: PCI trong nhóm đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc