Yên Bái ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm