Yên Bái triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng của cây Hà thủ ô đỏ”