Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái kết nạp trên 3.000 hội viên năm 2023