Khoa học - công nghệ góp phần nâng giá trị nông phẩm Yên Bái