Văn Chấn: Giống na dai nhập nội thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên