Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai làm việc tại Yên Bái