Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện