Yên Bái tăng cường quản lý chất thải từ F0 điều trị tại nhà