Thành phố Yên Bái ngày đầu mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ