Hội thảo khoa học “Trí thức với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”