Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Ra mắt Câu lạc bộ “Hỗ trợ chuyển đổi số”