[Phỏng vấn] Bác sĩ Yên Bái ngày Quốc khánh trên tuyến đầu chống dịch phía Nam