Yên Bái: 40 thầy thuốc lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đợt 2