Yên Bái đảm bảo cơ sở vật chất đón công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam