Yên Bái chủ động, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19