Yên Bái: Tập huấn chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước