Thành phố Yên Bái đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu về công dân số