Tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái