Ứng dụng Công dân số YenBai-S sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 15/5- 30/6